jano433

17 tekstów – auto­rem jest ja­no433.

To, że bie­rzesz za coś pieniądze, nie czy­ni Cię profesjonalistą. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 11 maja 2013, 19:49

Nikt jeszcze nie zos­tał wiel­kim, wszys­tko ro­biąc jak inni. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 lutego 2013, 17:38

I czy wo­bec ta­kich rzeczy, nieuza­sad­nionym jest dziś myśleć, że po­mimo całego og­ro­mu wad swoich, po­wyżej znacznej części społeczeństwa w ja­kiejś tam hierar­chii człowiek się znajduje? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 grudnia 2012, 16:23

Nie wiesz czy Ci na kimś za­leży? Niech po­wie, że Cię już nie kocha. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 31 sierpnia 2012, 14:41

Miarą siły cha­rak­te­ru jest liczba sy­tuac­ji, w których człowiek pot­ra­fi mil­czeć wo­bec wszecho­bec­ne­go krzy­ku lub krzyczeć w ob­liczu głuchej ciszy. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 5 kwietnia 2012, 20:36

Sar­kazm, iro­nia czy na­wet czys­ta złość, ale jaw­ne, szcze­re, pod każdym względem lep­sze są od kłam­stwa i obłudy. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 30 marca 2012, 18:28

Bo zwyk­le najgłośniej krzyczą Ci, którzy wiedzą najmniej… 

myśl
zebrała 20 fiszek • 29 marca 2012, 18:24

bo na­wet po­zor­nie nieważny uśmiech jest i tak po stok­roć lep­szy niż je­go brak. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 15 marca 2012, 23:20

Nieza­dowo­lenie niektórych ludzi możemy wyczy­tać z ilości żartów ja­kimi próbują je zamaskować. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 marca 2012, 23:36

Jeśli tyl­ko masz dla ko­go, wsta­wanie nie spra­wi Ci problemu... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 8 marca 2012, 18:00
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

jano433

Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Aktywność